hebrew.hagalil.com / hebraeisch.israel-live.de / hagalil.co.il

Mit der Hilfe des Himmels

hagalil.com
Search haGalil
e-Postkarten
Koscher leben...
Tourismus

Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!

Hebräische Buchstaben im Spiel
Zeitung in einfachem Hebräisch
Jüdische Weisheit

[hebrew graphische darstellung] [this text in english]

Am Browser (MS-InternetExplorer 5.o und hoeher)
Rechte Maustaste Codierung Hebraeisch iso-visuell

Antisemitismus - Kein Tabu mehr...
תוימישטנא דגנ ובאטה רבשנ

רטפלס והילא תאמ

ישארמ קלח לצא בוש תררועתמ תויצאנ-ואינ תוירקת לש לג לכ ירחא
תוידוהי תוליהק שדחמ םיקהל היה ןוכנ םא הלאשה הינמרג תודהי
גגה ןוגרא לש םדוקה אישנה ."יפוסה ןורתפה" תא שממל האציש ץראב
הינמרגב יח ,חונמה סיבוב ץנגיא ,הינמרגב תוידוהיה תוליהקה לש
ורבקש ששחמ לארשיב רבקיהל שקיב ותאווצב .הב רבקיהל ששח ךא
תונויסינ תובקעב ,רבעש עובשב .םימשיטנא םינוירב ידי לע ללוחי
יפמ הלאשה בוש העמשנ ,תורחא תוירקת המכו תסנכ יתב ינש ףורשל
.לגיפש לואפ ,תוידוהיה תוליהקה לש גגה ןוגרא לש יחכונה ר"ויה
םהילא סחיהו םידוהי תוחכונש םושמ ,הינמרגב שיגר בצעב העגנ איה
םיילאוטקלטניאהו םייטילופה םיגיהנמה בור ידי לע םיבשחנ ןיידע
היטרקומדה ישרוש לש םקמועל ןחובה ינבאמ תחאל הנידמה לש
.הינמרגב

םינמרגה םיחרזאה דגנ קר אל תונווכמ םיידוהי םירתא לע תופקתה"
,ץרמ ךירדירפ ריהצה ,"הלוכ תינמרגה הרבחה דגנ אלא םידוהיה
לש אשונב תדחוימ הבישיב ,תיטרקומד תירצונה הגלפמה ישארמ
.רבעש עובשב הכרענש ,גאטסדנובה

רבחמ םירגהמ םבור ,םידוהי ףלא 100-ל בורק םייח תדחואמה הינמרגב
,בוזעל התע םילקושה םידוהיה רפסמל עגונב תויודע ןיא .תונידמה
וניג תדחוימה הבישיב .גאטסדנובה ירבח תא הגיאדמ תורשפאה ךא
תוימשיטנאה תועפותה תא תיטילופה תשקה תוצק לכמ םירבוד תופירחב
םיעיבמ הינמרג יגיהנממ םידחא .רגהל אלש הינמרג ידוהיל וארקו
רוסיאה שלחנ ,האושה זאמ ןמזה ףלוחש לככש (ססובמ יתלב אל) ששח
.המצע לע תינמרגה הרבחה הרזגש תוימשיטנא ייוטיב לע ירסומה

ישעמ לש האוגה לגהמ תיסחי ןטק קלח םה םיידוהי םידעי לע תופקתהה
הנשה טסוגואב םיצאנ-ואינ ועציבש םיעשפה רפסמ .םירז דגנ תומילא
םינוירבה םילעמ הינמרגב םג .הרבעש הנשב עצוממהמ לופכ היה
תוזח ילעב םישנא תוירזכאב םיכמו םירז לש תויונח שאב םינמיה
ארק ,יליש וטוא ,םינפה רשש ךכ ידכ דע ועיגה םירבדה .הרז
,תיטרקומדה תימואלה הגלפמה תא קוחל ץוחמ לא איצוהל הנורחאל
וזרדזה ,ןתויטאב תועודיה ,קוחה תויושר וליפא .תינוציק תינמיה
.םינמי םינוירב טפשמל דימעהל הנורחאל

םג םיצאנ-ואינ םיעצבמש םיעשפב היילע תשגרומ הנורחאלש הדבועה
עקר לע םיעשפה בור םלוא ,הגאד תררועמ הינמרג לש יברעמה הקלחב
היה 1999-ב .הינמרג חרזמב רקיעב םישחרתמ ןיידע ימשיטנאו ינעזג
ףלא 100 לכל 0.7 ברעמב ינעזג עקר לע תומילאה ישעמ רועיש
הינמרג חרזמב .ףלא 100 לכל 3-2 ןיב רועישה היה חרזמב ;םיבשות
לכמ תיצחמכ הב ושחרתה ךא ,תילרדפה הקילבופרה יבשותמ 18%-כ םייח
.ינוציקה ןימיה לש תומילאה ישעמ

םילדבהה תא שיחממ טסוגואב "דינמא" ינמרגה םירקסה ןוכמ ךרעש רקס
םינכומ ויה םא הלאשה לע .הברעמל הינמרג חרזמ ןיב םילודגה
םיבישמה לש ףוריצב רבודמ) "םידחוימ םירקמב" וא "ללכב" - עיבצהל
תוינוציקה תוינמיה תוגלפמה שולשמ תחא דעב - (תויורשפאה יתש לע
.םינמרג חרזמהמ 23%-ו םינמרג ברעמהמ 11% בויחב ובישה (תויקוחה)
ינב ברקב היה הינמרג יקלח ינשב םיבייחמה לש רתויב הובגה רועישה
47% בויחב ונע ,הינמרגב םירז ידמ רתוי שי םא הלאשה לע .27-16
ברעמבש הדבועה תורמל תאזו ,םינמרג חרזמהמ 63%-ו םינמרג ברעמהמ
ברעמהמ 12% קר ,תאז םע .םירז לש הובג רתוי רועיש שי הינמרג
חרזמב ;הדובעה תומוקמ תא םהמ םיחקול םירזש םיבשוח םינמרג
ידמ רתוי שיש םיבשוחה רועישש הדבועה .34% ךכ םיבשוח הינמרג
- הדובע תומוקמ םילזוג םירזהש םירובסה רועישמ הברהב לודג םירז
,רתויה לכל ,ןוכנ אוה םירז תאנשל ןתינש ילכלכה רבסהה יכ החיכומ
.יקלח ןפואב קר

ברקב רתוי הקזח תוימשיטנאה הינמרג יקלח ינשבש הדבועה הגיאדמ
רקחל ןוכמה רבעש שדוחב ךרעש רקסב .םירגובמה ברקב רשאמ רעונה
תינמרג חרזמה גרובנדנרב תנידמב םדסטופ תטיסרבינוא לש רעונה
11% ברעמבש רבתסה ,תינמרג ברעמה הילפטסו ןייר-דרונ תנידמבו
.30% - חרזמבו תורורב תוימשיטנא תועד ילעב םה רעונה ינבמ

תובכשהמ רעונ ינב ידי לע רקיעב םישחרתמ תומילאה ישעמ דועב
.תוטילאה ברקב דחוימב ובר תוימשיטנא תועד - הרבחב תושלחה
תא ביצהש יתרבחה ובאטה רבשנ :רומח יתוכיא יוניש לח הלא םיגוחב
התע תאטובמ תוימשיטנא .תולבוקמה תומרונל ץוחמ תוימשיטנאה
.יבמופבו בל יוליגב

עקר לע תומילא ישעמ רתוי הנורחאה הפוקתב ועריא תובר תונידמב
הלאכ תועפות םינגמ םינמרג םיגיהנמש ןבומ .הינמרגב רשאמ ימשיטנא
רשאכש םג רורב ךא .םירחא םיגיהנמ רשאמ רתוי הלודג תופירחב
.רתוי ההובג ךכל תושיגרה - הינמרגב תוברתמ הלאכ תועפות

10/18/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

[hebrew graphische darstellung] [this text in english]
haGalil ist am besten zu empfangen mit MS InternetExplorer!

 


DE-Titel
US-Titel

Jeden Freitag neu:
Moishe Hundesohn


Dossier zur Loslösung: Rückzug aus Gaza Wahlen in Israel - 28-01-2003 IRAK Special 2003
haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln die Meinungen der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.

Kontakt: hagalil@hagalil.comhaGalil onLine
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2004 © by haGalil onLine®
bzw. den angegebenen Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved
haGalil onLine - Editorial
Impressum